St. 16 std "neplatnost smluvních podmínek, které porušují práva spotřebitele": definice, pojem, nová pravidla, vlastnosti aplikace zákona a odpovědnost za jeho nedodržení

St. 16 Std označuje základní rámec stanovený při uzavírání smluv se spotřebiteli. Zvažte vlastnosti použití předpisů. Jak postupovat, pokud již byla uzavřena dohoda a již existují podobné podmínky? Jaké jsou vlastnosti ochrany práv zákazníků?

Hierarchie předpisů

St. 16 STD je součástí velkého dokumentu upravujícího nákup zboží a služeb pro osobní potřeby, které nesouvisejí s podnikáním.

Hierarchie legislativních aktů je seřazena takto:

  • Občanský zákoník;
  • Zákon o ochrany spotřebitele;
  • Nařízení vlády vydané v souladu s normami zákona.
2 st 16 STD

Zákon stanoví, že vláda není oprávněna předávat pravomoci jiným federálním orgánům, pokud jde o tvorbu pravidel v oblasti ochrany spotřebitele. Jediné právní předpisy v této oblasti mohou být usnesení vlády.

Stav regulačního rámce

Ustanovení zákona opakovaně upravovala a doplňovala. A St. 16 STD není výjimkou. Její první část zůstala od přijetí nezměněna. Druhá část je doplněna odstavcem týkajícím se uložení doplňkových služeb nebo zboží při záruční opravě v roce 2004. Třetí část byla dvakrát změněna: v letech 1999 a 2013.

Vlastnosti aplikace

Najít předpisy, které mají být použity, není tak obtížné. Jak je však správně používat? Jaká omezení jsou implikována v St. 16 Std?

Pokud autorita neschválí modelovou nebo příkladnou smlouvu nebo pravidla služby, má podnikatel dostatečnou svobodu stanovit podmínky smluv se zákazníky nebo stanovit pravidla služby.

St 16 STD Ruské federace

Podmínky smluv by pak měly být plně v souladu s normami zákona. Pokud v mnoha situacích zákon umožňuje stranám stanovit pravidla, která se liší od normy v zákoně, je zde toto zakázáno.

Z tohoto důvodu právníci bank a organizací často ztrácejí případy pouze kvůli zvláštnostem postavení žalobce nebo žalovaného. S typizací smluvní práce, poklesem úrovně právní kultury ve společnosti a z jiných důvodů se to opakuje znovu a znovu.

Co znamená neplatné podmínky

Co považovat za neplatné podmínky podle St. 16 Std? Vztahy se spotřebiteli podléhají ustanovením GC. Podle jeho zásad je dohoda částečně nebo úplně neplatná v soudním řízení.

Existují dvě kategorie neplatných transakcí: sporné a zanedbatelné. První mohou být považovány za nezákonné, zatímco druhé jsou považovány za automaticky, rozhodnutí soudu není nutné. Při vynesení rozsudku posledně jmenovaného je neplatnost pouze konstatována.

p 2 st 16 STD

Dohoda je neplatná v některé její části nebo úplně. To vše přímo platí i pro spotřebitele.

Uložení služeb

Není žádným tajemstvím, že společnosti a jednotliví podnikatelé ukládají další zboží nebo služby a nutí spotřebitele k jejich získání.

Chcete-li získat produkt nebo službu, musíte si koupit další produkt nebo službu. A lidé jsou nuceni utrácet peníze za věci, které nepotřebují.

Nepovažuje se za uložení prodej zboží v sadě zakoupené dříve prodejcem (sada nábytku, sada stejného typu zboží v balení atd.).d.).

Pokud se produkt prodává po částech zpočátku, ale prodávající nutí k nákupu více zboží, než je nutné, došlo k porušení zákona.

St 16 STD uložení služby

Považuje se nabídka účasti na akci za uložení, získání slevy při nákupu dalšího zboží? Ne, pokud měl klient při uzavírání dohody svobodnou volbu. A dokázat jeho nepřítomnost není tak snadné.

Další požadavky na údržbu

St. 16 STD uložení služby není omezeno. Rovněž je zakázáno uplatňovat požadavky, které nesouvisí s manželstvím nebo vadami zboží.

Ustanovení se vztahuje na průchod servisních služeb a nákup komponent na konkrétních místech, přítomnost těsnění pro přijetí zboží pro záruční servis. Důvodem je tento přístup kvůli formulaci zákona.

p 1 st 16 STD

Osoba odpovědná za záruční servis má právo odmítnout kupujícího příčiny výskytu manželství v důsledku jednání druhé, třetí strany nebo vyšší moci po předání zboží zákazníkovi. Současně mohou regulační a technické akty stanovit zvláštní postup pro používání produktu nebo produktu. A požadavek nezákonný v jednom případě se může ukázat jako opodstatněný v jiném.

Jiné formy uložení

V H. 3 Článek 16 Std o uložených službách je zakázáno poskytovat další práce nebo služby bez souhlasu klienta. Pokud jsou zaplaceny, má zákazník právo požadovat vrácení peněz. Je povinen uhradit pouze náklady na již provedené práce nebo služby. Existuje názor, že za takové porušení by měli být pachatelé potrestáni odnětím odměny za uloženou práci nebo služby.

Obecné pravidlo vyžaduje písemný souhlas klienta s poskytováním doplňkových služeb. Ústní forma je povolena v případě stanoveném zákonem. I přes odkaz je obtížné najít řešení a podnikatelům zbývá dodržovat pravidlo.

Náhrada škody

V p. 1 st. 16 Std spotřebiteli bylo uděleno právo na náhradu škody způsobené v důsledku splnění podmínek dohody, které porušují jeho práva.

článek 16 zozp

Co znamená ztráta? První možností jsou výdaje vzniklé v důsledku jednání exekutora nebo prodávajícího. Druhým je vymáhání peněžních částek, na které exekutor nebo prodávající neměl nárok.

Zajímavé je, že článek zdůrazňuje právo na plnou náhradu škody.

Administrativní odpovědnost

Stojí všimnout si na H. 2 St. 14.8 v Koap. Reguluje odpovědnost porušovatelů práv spotřebitelů. V tomto odstavci článku se hovoří přesně o zahrnutí smluvních podmínek do dohody. Úředníci vymáhají pokutu ve výši 1 až 2 tisíc. RUB. Organizace účtují vážnější částky: od 10 do 20 tisíc. RUB. Jak je uvedeno výše, k tomu dochází bez vypracování protokolu nebo rozhodnutí. Jejich zveřejnění a rozhodnutí o nich-kompetence zaměstnanců orgánů pro ochranu spotřebitele.

Soudy poukazují na dostatečnost nesprávných podmínek ve smlouvě, přítomnost negativních důsledků není součástí porušení. A podepsaný dokument je dostatečným důvodem k zapojení vinné osoby do administrativní odpovědnost.

Postup ochrany práv spotřebitele

Pokud spotřebitel zjistí, že jeho práva jsou porušena, musí se obrátit pouze na soud. Stížnosti na oprávněné orgány mají smysl z hlediska stanovení protiprávního chování partnera. Dokumenty vypracované autorizovanými orgány slouží jako jediné důkazy o porušení.

Jaký má smysl psát stížnosti někam jinam než soud? Úředníci se mohou přímo obrátit na soud, aby chránili práva, pokud podnikatel nebo firma odmítne uznat nároky spotřebitele. Pravděpodobnost kontaktu s ochrannými orgány zástupci moci výše, pokud jsou ovlivněny zájmy skupiny osob, zejména pokud mají porušení ve společnosti rezonanci.

článek 16 STD uložená služba

I když v St. 16 STD Ruské federace nezmiňuje ani soud, ani jiné oprávněné orgány, přesto nepřímo vede spotřebitele k odvolání k těmto institucím.

Soudní praxe

Významnou součástí soudní praxe jsou případy vymáhání pojištění u bank, pojišťovacích organizací a dalších společností. Samozřejmě, tyto případy použití h. 2 St. 16 STD není vyčerpáno. Zvažte také řadu pozic vypracovaných soudy:

  • za nezákonné se považuje uložení podmínka pokuty za jednostranné vzdání se služby (zákaz vzdání se služby je vždy považován za protiprávní);
  • je zakázáno omezovat právo na výběr soudu, který se zabývá spory mezi klientem a vykonavatelem;
  • je nezákonné jednostranně měnit termíny plnění smlouvy;
  • podmínky úvěrových smluv o poplatcích za údržbu úvěrových účtů jsou nezákonné.

Vystavení dodatečných požadavků na platby za služby bankami je povoleno, pokud jsou nezávislé.

Je zakázáno zahrnout do úvěrové smlouvy podmínku povinného životního pojištění a zdraví odběratele.

Soudy považují za nezákonné podmínku práva banky na předčasné ukončení úvěrové smlouvy. Jako důvod banky použily (a nadále tak činí) změnu místa zaměstnání, místa bydliště, hodnoty zástavního práva a dalších okolností, které přímo nesouvisejí s porušením podmínek smlouvy s úvěrovou organizací klientem.

Závěrem

Podle článku 16 Zozp je svoboda smlouvy ve vztazích se spotřebiteli omezená: podnikatelé nebo obchodní organizace nemají právo překračovat předpisy.

Klient, kterému jsou tyto služby uloženy, má právo počítat s plnou náhradou. Pravidla se týkají zboží a služeb nebo práce. V obou případech je kritériem oprávněnosti jednání obchodníků možnost souhrnné volby. Pokud není uděleno, je porušeno právo na odmítnutí služby nebo navrhovaného zboží.

Vykonáním práce nebo služby nemá exekutor právo ukládat nebo provádět jiný druh služby, kromě toho, co je uvedeno ve smlouvě.

Články na téma