Kulturní práva jsou... Definice, odrůdy a právní regulace

Lidská práva a schopnosti v jakékoli zemi určují životní podmínky, vztahy ve společnosti a ukazují stupeň ochrany člověka. Kulturní práva jsou vývojem každého jednotlivce v zemi. Práva se mohou lišit, ale v mezinárodních dokumentech nesmí být zakotvena méně práv.

Co je kulturní právo?

Duchovní rozvoj člověka závisí na právech, která má v zemi. Umožňují rozvíjet se v politické, duchovní a sociální oblasti. Kulturní práva jsou:

 • na vzdělání;
 • přístup ke kulturním hodnotám;
 • účast na kulturním životě země;
 • pro použití výsledků NTP;
 • na kreativitu;
 • na rozvoj.

Práva jsou stejná pro všechny občany bez ohledu na barvu pleti, rasu, náboženství, jazyk a pohlaví. Jedním z kulturních práv je právo na vzdělání, které je v zemi dostupné všem.

ruská kultura

Součástí kulturního práva je možnost podílet se na jakémkoli druhu kreativity a mít ochranu morálních a materiálních zájmů vznikajících v přítomnosti duševního vlastnictví, umělecké nebo vědecké kreativity.

Rozvoj kultury vlastní továrny závisí na lidech, kteří v ní žijí. Kulturní práva jsou příležitostí každého jednotlivce mít přístup k umění všech národů, podporovat kvalitu kulturního života a mít záruku účasti na veřejném kulturním životě.

Sociální práva

Osoba má právo nakládat se sebou, určit druhů činnosti a rozvíjet svou osobnost. V sociokulturních právech je uvedeno, že každý jednotlivec má právo na majetek a nikdo o něj nemůže přijít. Právo na ekonomickou činnost není v ústavě předepsáno samostatným bodem, ale tento bod vychází ze základního práva ekonomické činnosti.

Ústava mnoha zemí stanoví lidské právo na práci, ale stát není povinen zajistit všem občanům pracovní místa. K zajištění této příležitosti se vytvářejí metody ovlivňování podnikatelů zvyšováním pracovních míst.

ekonomická práva

Kulturní práva občana

Ekonomická, sociální a kulturní lidská práva jsou úzce spjata. Důstojnost občana spočívá ve svobodě. Svoboda svědomí a myšlení podporuje duchovní rozvoj. Vztahy mezi občanem a společností v zemi určují možnost realizace lidských práv. V některých zemích stojí kolektivní právo nad individuálním právem.

Respekt člověka bez ohledu na jeho názory, přesvědčení, náboženství, kulturu, sociální postavení a národnost hovoří o důstojné realizaci kulturních práv v zemi. Právo zakotvené v ústavě není vždy plně uplatňováno. Například schopnost člověka žít v příznivém ekologickém prostředí není vždy možné realizovat ve velkých metropolitních oblastech a v blízkosti továren. Zájemci však mohou požadovat dodržování zákona a zlepšení stavu životního prostředí.

Právo na kulturní život

Kulturní práva a svobody občana musí být realizovány ve všech oblastech tvůrčí činnosti. Stát musí zajistit účinné normy na ochranu práv. Ručitel svobody člověka je orgány státní moci Ruska. Důležitým aspektem svobody je nezasahování moci do tvůrčí činnosti občanů, s výjimkou propagandy násilí, války, brutality, rasové nenávisti a jakékoli jiné nesnášenlivosti.

právo na vzdělání

Zákaz kulturního rozvoje může být zaveden, pokud dojde k porušení platných právních předpisů nebo dojde k porušení práv ostatních občanů. Média nemohou být zapojena do spáchání trestného činu, šíření státního tajemství, volání po převzetí moci, náboženské nebo rasové nenávisti, pornografie, násilí a krutosti. Vývoj jednotlivce může nastat podle jeho vůle. Výběr sféry pro kreativitu spočívá na jeho bedrech. Tímto způsobem jsou respektována kulturní práva všech občanů.

Práva dítěte

Sociální, ekonomické a kulturní práva dítěte jsou dodržovány za účelem ochrany zdraví a realizace morálních, duchovních potřeb. Část práv je dána dítěti po dosažení věku 14 let. V tomto případě existují některé změny. Například podnikání je možné od 18 let, ale při sňatku může být tato prahová hodnota snížena na 14 let. Dítě může mít majetek od narození, ale nemůže nakládat Samostatně. Právo na likvidaci získává, jak stárne.

mateřství a děti

Dítě po 14 letech má právo na práci, může si vybrat povolání nebo povolání. Nucená práce zakázána. Zákoník práce chrání děti a matky v případě nedostatku materiálních prostředků na výchovu dítěte. Sociální záruky jsou poskytovány chudým, zdravotně postiženým, pozůstalým a velkým rodinám.

Dítě má možnost poskytnout zdarma lékařské péče, vzdělávání a rozvoj osobnosti. Má příležitost zapojit se do kulturního života země, získat přístup ke kulturním hodnotám. Při určování typu kreativity je zaručena svoboda volby. Vštěpování kulturních tradic a zvyků lidí od dětství Vám umožňuje utvářet plnohodnotnou osobnost a vštípit vlasteneckou výchovu.

Realizace kulturních práv

Kulturní práva jsou možností duchovního rozvoje člověka. Právo na zdraví, na bezpečné pracovní podmínky, na dovolenou v Rusku je právně chráněno. Výsada pro zdravé životní prostředí zavazuje se sledovat ekologický stav planety a ukládá povinnost chránit přírodu. Při poškozování životního prostředí, občané nebo podniky musí nést odpovědnost.

kultura světa

Nárok na sociální zabezpečení mají všichni občané, kteří ze zdravotních nebo jiných důvodů nemají životní prostředky. Stát garantuje pomoc ze své strany, dokud se situace u člověka nezmění k lepšímu.

Právo na ochranu zdraví zahrnuje bezplatnou zdravotní péči v rámci politiky OMS. Právo na vzdělání je nejvýznamnějším právem, které vytváří předpoklad pro duchovní a kulturní rozvoj občana. Vzdělávání společnosti podporuje pokrok v ekonomickém a kulturním životě země.

Ekonomická práva

Ekonomická kulturní práva jsou rozvojem přírodních kulturních lidských práv. Všichni občané jsou si rovni a mají stejná práva. Kapitoly ústavy různých sfér jsou úzce spjaty. Patří mezi ně:

 • soukromé vlastnictví;
 • výběr druhu činnosti;
 • svoboda obchodu;
 • na stávky;
 • na odpočinek;
 • na životní úroveň;
 • na medicínu;
 • na podporu rodiny a mateřství;
 • na sociální zabezpečení podle stáří, zdravotního postižení, ztráty živitele rodiny;
 • autorský.

Ekonomická práva mají stejné akce jako všichni ostatní. Jakákoli lidská práva ukládají další povinnosti.

kulturní práva

Mezinárodní pojem

Mezinárodní kulturní právo nezbytné pro vytváření interakcí mezi národy a vytváření příznivých podmínek pro mír na planetě. Vývoj probíhá ve filmech, divadle, tisku a médiích.

K rozvoji mezinárodních kulturních vztahů dochází při vzájemném respektování suverenity země, zákonů a tradic. Jednou z částí kultury je otázka ochrany autorských práv v zemi i mimo ni. Odstraněné historické a kulturní hodnoty mimo zemi nejsou zbaveny možnosti vlastnit předměty.

Autorská práva na literární dílo nebo vědecký vývoj jsou omezena na zemi, ve které bylo vytvořeno. V jiné zemi však tato možnost není uznána, takže zahraniční kniha může být přeložena do jiného jazyka a vydána bez zaplacení licenčních poplatků autorovi.

Mezinárodní vztahy se řídí Úmluvou o založení WIPO z roku 1967. Velkou roli při rozšiřování mezinárodních vztahů hrála Ruská autorská společnost, která se podílí na vývoji a ochraně autorských licencí.

Články na téma