Trestnost je... Trestnost trestného činu

Je běžné, že člověk dělá různé činy. Ne všechny jeho činy jsou však schváleny ostatními a některé jsou dokonce potrestány. Každý občan by měl dobře vědět, co je zločin, jeho známky a jaké důsledky s sebou nese. Možná to někoho ochrání před vyrážkami a riskantními činy.

Čin, přestupek, zločin - jaký je rozdíl?

Akt je krátká akce, akt chování, který má své cíle a důsledky. Ukazuje postoj člověka k okolnímu světu, lidem, sobě samému. Čin není nutně fyzickým jednáním člověka. Projev svého postoje k něčemu nebo k někomu může být prováděn mimikou, pohledem nebo gestem, intonačně nebo nečinností (pokud určitá akce poškozuje).

Přestupek je úmyslný nebo neopatrný čin, který poškozuje jednotlivce nebo společnost. Ve srovnání s trestným činem však tato škoda není závažná. Přestupek je potrestán správními nebo disciplinárními opatřeními k ovlivnění pachatele.

trestání skutků

Trestný čin-trestný čin podle právních předpisů země, který poškozuje oběť. Nečinnost může být také trestná, pokud v jejím důsledku došlo k událostem, které významně poškodily objekt chráněný zákonem.

Při plánování a provádění některých akcí si člověk vždy vybere prostředky a způsoby jejich implementace, předvídá výsledky. To znamená, že má vždy možnosti chování: porušovat nebo neporušovat sociální a právní normy. Musí jasně vědět, že přestupek a trestný čin jsou trestné.

Jak zjistit, zda byl spáchán trestný čin?

Správná kvalifikace stupně nesprávnosti jednání člověka určuje míru jeho trestu. Při projednávání případu u soudu se bere v úvahu následující:

 1. Jaký je stupeň nebezpečí, škody způsobené společnosti, předmětům chráněným zákonem.
 2. Jsou tyto činy spáchány vědomě nebo z důvodu vlastní nedbalosti.
 3. Jsou zakázány trestním zákoníkem.
 4. Je trest za takové činy stanoven jedním nebo více články trestního zákoníku.
kriminalita a trestnost činu je určena

Absence alespoň jednoho z těchto znaků dává důvod nekvalifikovat dotyčný čin jako trestný čin. Pokud je spadá pod kterou-nebo článek trestního zákoníku, pak je stanovena jeho závažnost (velikost, typ způsobené škody na oběti) a trest odpovídající konkrétnímu trestnímu článku.

Zločin a...

Trestnost trestného činu je tedy jedním z jeho povinných znaků. Co to znamená?

 1. Subjekt je stíhán podle právních předpisů země, pokud je čin, který spáchal, hoden trestního trestu (o. N. Bibik, doktor práv).
 2. Závažnost trestného činu určuje rozsah jeho trestu.
 3. Trestná činnost a trestná činnost jsou stanoveny článkem v občanském zákoníku.

Trest je ve své podstatě měřítkem donucovacího účinku na pachatele, který má svůj účel:

a) oprava jeho protiprávního chování;

B) uspokojení přirozené potřeby členů společnosti, veřejnosti v odplatě za škodu, kterou způsobil;

C) varování, zastrašování osob, které mají sklon k protiprávnímu chování.

Klasifikace trestných činů

Se vší svou podobností se mnoho z nich velmi liší úrovní nebezpečí pro společnost, proč je nutné je oddělit podle jasných kritérií.

 1. Podle závažnosti.
 2. Podle předmětu trestného činu. Jistě pod ochranou zákona , podle trestního zákoníku Ruské federace, jsou majetek a osobní práva člověka, jeho svobody, veřejný pořádek a bezpečnost (stejně jako lidstvo), životní prostředí.
 3. Ve formě viny: spáchané úmyslně nebo v důsledku nedbalosti.
trestnost trestného činu

Kriminalita a trestnost činu jsou nakonec určovány stupněm nebezpečí protiprávních činů subjektu zaměřeného na legálně chráněné objekty.Například za činy považované za spáchané z nedbalosti (malá závažnost) se uděluje trest odnětí svobody na maximálně dva roky.

Záměr je jednou z forem viny

Přítomnost nebo nepřítomnost emocí o spáchaných činech a jejich výsledcích, hloubka a povaha zkušeností určují morální postoje pachatele a prokazují jeho hodnocení vlastního protiprávního chování.

V trestním právu je vina jedním z hlavních příznaků trestné činnosti, základem pro určení míry trestnosti činu.

První forma viny-úmysl:

 • přímý, pokud si pachatel představoval, jaké možné nebo nevyhnutelné nebezpečí jeho nezákonné činy představují pro předmět jeho zásahu, a chce tyto důsledky;
 • nepřímý úmysl se liší od přímého v tom, že zločinec předvídá škodu, kterou jeho činy způsobí, ale nepřeje si ji, projevuje lhostejnost, lhostejnost k možným důsledkům svého činu.
kriminalita a trestnost

Za nejnebezpečnější pro společnost je uznána osoba, která se vědomě připravuje na zločin, předem si stanoví kriminální cíl, plánuje jej, připravuje prostředky (doprava ,zbraně atd.).), vytváří nezbytné okolnosti jeho implementace.

Méně nebezpečný trestný čin spáchaný pod vlivem afektu-náhlý psychologický šok, který se objevil v neočekávané nebo přetrvávající ohrožující situaci. Například subjekt podniká kroky k vlastní ochraně, záchraně (nebo jiné osobě) a bez touhy po takových důsledcích poškozuje osobu, která tyto akce vyvolává.

Když je lehkomyslnost a nedbalost považována za trestnou?

Druhou formou viny je nedbalost. Při určování rozsahu její kriminality a trestatelnosti vychází spravedlnost z velikosti a povahy škody způsobené subjektu a zohledňuje to, co vedlo k tomuto činu:

 • Lehkomyslnost-subjekt nepředpokládal veškeré nebezpečí činů, které spáchal. Nebo předvídal, ale arogantně, mylně očekával, že jim zabrání, aniž by zvážil jejich schopnosti.
 • Nedbalost-pachatel nepředpokládá nebezpečné důsledky svých činů nebo nečinnosti, i když je ze zákona povinen a schopen je zajistit a zabránit. Například pozice a postavení strážce mu připisují povinnost být ostražitý, pozorný vůči osobám přicházejícím do zařízení, které chrání, vykonávat určité ochranné funkce v nebezpečných situacích. Ale k tomu musí být duševně i fyzicky zdravý, intelektuálně připraven činit správná rozhodnutí.
kriminalita a trestnost činu

Trestní právo považuje kriminální nedbalost za méně závažný čin než lehkomyslnost.

Ďábel leží v detailech...

U všech formulací trestných činů jsou jejich hlavní příznaky považovány za přísně povinné. Zvláštností každého z nich jsou však specifické ukazatele, které ve své kombinaci mohou výrazně zhoršit nebo zmírnit osud pachatele. Stanovení míry trestnosti je rozhodnutím o osudu člověka.

Součásti (prvky) trestného činu, které vyžadují pečlivý výzkum, jsou:

 • jeho předmět-útoky na něj podléhají trestnímu trestu;
 • objektivní strana-charakterizuje známky činu (kterým je uznána nečinnost) podle podmínek, místa, času, způsobů spáchání a určuje závažnost důsledky pro postižené strany;
 • předmět trestného činu-podrobný psychologické charakteristiky pachatele s přihlédnutím k jeho věku, pohlaví, postavení a dalším údajům;
 • subjektivní stránka-fakta týkající se identity pachatele: analýza jeho vlastního hodnocení spáchaného, jeho motivací (motivací) a požadovaných výsledků (cílů) skutků atd.

Zkoumání všech podrobností o složení trestného činu poskytuje důvody pro jeho trestnost je výsledkem pečlivé vyhledávací a analytické práce vyšetřovacích orgánů.

O čem mluvit s dětmi

Výchova dětí k morální odpovědnosti za jejich činy je přímou povinností rodičů. Dítě však musí vědět, že sahá daleko za hranice rodiny: jak stárne, bude stále více přijímat nejen práva, ale také povinnosti vůči společnosti a státu.

prevence kriminality a trestnosti

Co je zločin a jeho trestnost jsou témata pro seriózní rozhovory s dospívajícími a jejich cílem není vyděsit, ale varovat rostoucího člověka. Důvody pro takové účelné rozhovory jsou rozmanité (incidenty v jiných rodinách, publikace v médiích, literatura, kino) a někdy jsou poskytovány samotným životem:

 • co jsou skutečné lidské hodnoty,
 • jak se dostat z kritických životních situací,
 • jak se vyhnout kriminogenním situacím a společnostem,
 • co je skutečné přátelství, vzájemná pomoc,
 • o lehkomyslnosti a nezodpovědnosti, jejich důsledcích v osobním a veřejném životě.

Pokud je dítě varováno před nezákonnými činy a jejich trestem, je proti nim vyzbrojeno společenskou odpovědností a vědomím. Je to druh imunity proti Bacillus zločinu.

Články na téma